April 2, 2012
Sabi otoko sabi onna (Yosuke Fujita, Masaya Kakehi, Tomoko Matsunashi, Mipo Oh & Gen Sekiguchi, 2011)

Sabi otoko sabi onna (Yosuke Fujita, Masaya Kakehi, Tomoko Matsunashi, Mipo Oh & Gen Sekiguchi, 2011)